Amcanion y Prosiect

Un o amcanion cyntaf y prosiect wedi bod i sefydlu partneriaeth o sefydliadau  treftadaeth lleol fel bod modd cynnig cyngor a hyfforddiant mewn sgiliau newydd i wirfoddolwyr mewn amgueddfeydd a grwpiau archif cymunedol lleol.  Bydd y prosiect hefyd yn gwneud archifau cymunedol ar gael trwy’r Rhyngrwyd a hefyd yn cynnig presenoldeb ar y We Fyd-eang i grŵpiau threftadaeth lleol eraill.

Prif ffocws y prosiect yw gwella ac ehangu gweithgareddau addysgol yn yr atyniadau treftadaeth lleol.  Ein gobaith yw cynyddu’r nifer o ysgolion sy’n ymweld ag amgueddfeydd ac archifau lleol a’u defnyddio trwy ddarparu adnoddau ar-lein, fformatau ymweliadau ysgol ac arddangosfeydd â themâu penodol.

Bydd y prosiect hefyd yn cynnig gweithgareddau hel atgofion mewn cartrefi gofal ac ysbytai lleol a diwrnodau treftadaeth agored ar gyfer oedolion mewn addysg ac aelodau iau o’r gymuned.  Gobeithio hefyd cynnig sesiynau hyfforddi i’r cyhoedd mewn Hanes

Loading...

Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent

Mae gan ardal Blaenau Gwent gyfoeth o hanes a threftadaeth. Ar draws y Fwrdeistref Sirol, mae grwpiau o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio’n ddiflino i gadw a gwella hanes a threftadaeth eu cymunedau lleol. Nod Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent yw gwneud y dreftadaeth leol gyfoethog hon yn hygyrch i’r ystod ehangaf bosibl o bobl. Diolch i becyn ariannu £250,00 oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri , CyMAL (adran amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau Llywodraeth Cymru) a Chyngor Blaenau Gwent, mae’r prosiect bellach ar waith.
Teithiau Treftadaeth Blaenau Gwent 2013

25/03/2013

Tro Min Nos (Eglwys Illtud Sant a Chwm Cyffin) Graddfa: Cymedrol Dyddiad: Dydd Mawrth, Mehefin 4, 2013 Amser: 7.00 yh – 9.00 yh Cost: Am ddim Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Eglwys Illtud Sant, Brynithel NP13 2AY (SO 2180 0195) … read more...

Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent

25/03/2013

Project Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent Ar y cyd â Phrifysgol Cymru, Casnewydd Cwrs Addysg Uwch: Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent Lleoliad: Tŷ Bedwellte, Stryd Morgan, Tredegar, NP22 3XN Amseroedd: Bob bore Mawrth 10.30-12.30 NEU bob nos … read more...